Shtëpia

Vendimi nr. 214 i Senatit Akademik - "PËR MIRATIMIN E RREGULLOREVE PËR KONKURSET E PRANIMIT"

Në mbështetje te ligjit nr. 80/2015 “Per arsimin e larte dhe kerkimin shkencor ne institucionet e arsimit te larte, ne Republiken e Shqiperise” neni 38 pika 1 germa d. me propozim të Fakultetit te Shkencave te Edukimit me vendimin e departamentit nr.18 date 16.06.2017. Senati Akademik ne mbledhjen e tij te dates 28.06.2017. me votim unanim:

VENDOSI:

 

  1. Miratimin e rregulloreve per konkurset e pranimit ne programet e studimit (bashkelidhur ketij vendimi)
    • Rregullore per konkursin e pranimit ne programin e studimit Bachelor ne Edukini fizik dhe Sporte.
    • Rregullore per konkursin e pranimit ne programin e studimit Bachelor ne Pikture dhe grafike.
    • Rregullore per konkursin e pranimit ne programin e studimit Bachelor ne Pedagogji Muzikore.
  2. Ngarkohen Zv.rektori, Drejtoria e Kurrikulave dhe Kërkimit Shkencor. Dekani i Fakultetit te Shkencave te Edukimit per zbatimin e ketij vendimi.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).