Shtëpia

Bordi i Administrimit

Mbështetur në nenin 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, pikës 2 të nenit 48,ligjit nr. 80/ 2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në  Republikën e Shqipërisë, anëtarë të Bordit të Administrimit në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, përfaqësues të MAS janë : Eduart Ndreca, Skënder Jaku, Rozalba Merdani, Keti Bazhdari. Si dhe në mbështetje të nenit 38, pika l germa gj dhe neni 48 pika l të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë”, Senati Akademik i Universitetit të Shkodrës në mbledhjen e tij të datës 15.08.2016 me votim të fshehtë, sipas procesverbalit të komisionit nr. 2885 prot, datë 15.08.2016. Vendosi, të miratojë si anëtarë e Bordit të Administrimit përfaqësues të stafit akademik të Universitetit të Shkodrës, pedagogët e mëposhtëm të shpallur fitues nga procesi i votimit: Entela Hoxhaj, Ervis Krymbi, Adrian Leka.

Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativ, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit të arsimit të lartë, mbarëvajtjen financiare dhe administrative te tij.

ANËTARËT E BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË USH:

1.

Eduart

NDRECA

Ministria e Arsimit dhe Sportit

- Kryetar

2.

Adrian

LEKA

Fakulteti i Drejtësisë

- Anëtar

3.

Elvis

KRYMBI

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

- Anëtar

4.

Entela

HOXHAJ

Fakulteti i Drejtësisë

- Anëtare

5.

Keti

BAZHDARI

Ministria e Arsimit dhe Sportit

- Anëtare

6.

Rozalba

MERDANI

Ministria e Arsimit dhe Sportit

- Anëtare

7.

Skënder

JAKU

Ministria e Arsimit dhe Sportit

- Anëtar